Welcome to our website

"A dynamic and participative parish, relevant to the times and responsive to the needs of all sectors of a community, that is both evangelized and evangelizing, living the gospel values and working together with renewed hope for the kingdom of God."

News and Events

Search

Testimonials

Guest
2014-04-07, 10:15
Thank you St. Jude for answering my prayer... I still have a long way to go but with God's help and your intercession, I know that things will be okay...
Grateful Mum_A
2014-03-05, 21:24
Coupled with perseverance & hard work, my novenas to St. Jude have made all these possible: I graduated cum laude in college; my husband passed the ba...
 • Medical Volunteers

  Medical Volunteers

  Sunday, 11 March 2012 01:00
 • Offer Prayers & Petitions

  Offer Prayers & Petitions

  Monday, 18 March 2013 04:40
 • One Year Collection of Masses

  Monday, 11 November 2013 01:23
 • Catholism: The New Evangelization - Trailer

  Catholism: The New Evangelization - Trailer

  Tuesday, 07 January 2014 10:59
 • 2014 -

  2014 - "Year of the Laity"

  Tuesday, 07 January 2014 11:29
 • 60th Anniversary Countdown!

  60th Anniversary Countdown!

  Wednesday, 15 January 2014 17:01
 • Yolanda Funds 2013 - Financial Report

  Monday, 20 January 2014 13:48
 • 2014 Holy Week Schedule of Activities - Banner

  2014 Holy Week Schedule of Activities - Banner

  Tuesday, 01 April 2014 20:55

Schedules and Activities


Let us be reminded of Jesus Christ's great Love for us : watch "PASSION OF CHRIST" MTV (click here)


FCCY (FILIPINO-CHINESE CATHOLIC YOUTH) MASS

by Bishop Pol Jaucian and Cardinal Luis Antonio Tagle

April 6, 2014 (click here)


LENTEN RECOLLECTION 2014

by Fr. Monet Bosch, SVD and Fr. Kit Ramirez, SVD

PART 1 (click here)

PART 2 (click here)

PART 3 (click here)

PART 4 with Holy Mass (click here)


Daily Mass Readings... (click here)

 

Thursday Mass

NEW Watch April 10, 2014 Mass / Novena (click here)

Sunday Mass

NEW Watch April 13, 2014 Sunday Mass (click here)

                                             


Catholic Links:

International Catholic Links:

visit EWTN (Eternal Word Television Network; Global Catholic Television Network)

visit EWTN Online Radio

 

Local Catholic Links:

"LIFE IS A GIFT!" visit PROLIFE PHILIPPINES (http://www.prolife.org.ph/)

"BUILDING COMMUNITIES TO END POVERTY" visit GAWAD KALINGA (http://www.gk1world.com/)THE BEST MORNING PRAYER:

Come Holy Spirit

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they    shall be created. And You shall renew the face of the earth.

O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit       we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.


 

 "All Good Things comes from God through Others!"

Did you know that “Doing Good” is “Loving God” and “Loving God” is “Giving your Time for Others”?

The only thing a MAN owns is “TIME”. Each one of us is given TIME by GOD because of His great LOVE for us. Now, how do we repay or give back to God’s love?  It is by giving our most valuable possession, our TIME.

So, DON’T WAIT LONG? Start to give your time now, before you run out of it!

Join us and be part of our Ministries… (click here to see the list of organizations in our Parish)

Did you know that GOD’s wealth is infinite? He doesn’t need our Money! But our less fortunate brothers and sisters do! If you want to SHARE your resources. (Click Here to visit CARITAS Manila)

 


 

Panalangin ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga biktima ng kalamidad

 

Ama naming mapagmahal,

Buong pananalig naming kinikilala ang Iyong pagkalinga sa aming Iyong mga anak.

Buong pag-asa kaming nagtitiwala sa Iyong kagandahang loob na magbibigay sa amin ng karunungan at katatagan sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay.

Buong pag-ibig kaming nagsusumamo na kami’y Iyong tulungan at gabayan sa madilim na mga araw ng kamatayan at kapinsalaan sa aming bayan.

Dulutan mo ng walang hanggang kapayapaan ang mga tinawag Mo upang Iyo nang makapiling.

Yakapin mo sa Iyong mga bisig ang mga batang pumanaw sa kanilang kamusmusan. Aliwin Mo ang mga namimighati.
Lingapin Mo po ang mga nasasaktan at hilumin ang mga may karamdaman.

 

Palakasin Mo po ang loob ng mga nagdurusa sa pagguho ng kanilang mga tahanan at pangarap upang makabangon at makapag-simulang muli.

Pagpalain Mo ang mga bukas-palad na tumutulong sa mga nagangailangan ng makakain, maisusuot at masisilungan, at nagbibigay ng kanilang maasahang kalinga sa mga nawawala at nalilito.

Sa hudyat ng Iyong Salita, tumatalima po ang hangin at dagat, iunat po Ninyo ang Inyong mapagpalang kamay at ipag-adya kami sa mga sakuna at kasamaan.

Turuan Mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng Iyong sannilikha. Ngayong panahon ng krisis, himukin Mo po kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal.

Ang Espiritu Santo nawa ang magpanibago sa amin at sa aming bayan.

Hinihiling namin ito sa Inyo Ama, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

 

Maria Ina ng pagasa, Ipanalangin Mo po kami.
San Jose, Ipanalangin Mo po kami.
San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin Mo po kami.
San Pedro Calungsod, Ipanalangin Mo kami.
Beato Jose Maria de Manila, Ipanalangin Mo po kami.

Amen!

Taken from Veritas Radyo Website. Thursday, November 14, 2013 ·


 

PRAYERS

Mass Schedule

Call the Parish Office for more inquiries (632)-7356408 or

Email at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Ut In Omnibus Glorificatus Deus | U.I.O.G.D. | That In All Things God May Be Glorified

(c) Copyright 2007 - 2014 | National Shrine Of Saint Jude Thaddeus | Manila, Philippines